German Spain French Polish Hungarian Turkish Tschechisch
Teaser Image
Systemy doświetleniowe
Systemy wietrzenia grawitacyjnego
Systemy usuwania dymu i doprowadzania powietrza
Systemy bezpieczeństwa i ochrony
Rozwiązania modernizacyjne
Odwadnianie dachów
Konserwacja i obsługa klienta
Efektywność Energetyczna
Dokumenty do pobrania

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych – Zatwierdzenie prawne

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych odnosi się do przetwarzania danych przez:

 • ESSMANN Gebäudetechnik GmbH,
  reprezentowaną przez dyrektorów zarządzających: Stephena Ede, Svena Kaisera, Geerta Kesselsa, Liama McDaniela oraz Toma NevilleIm Weingarten 2, D-32107 Bad Salzuflen, Niemcy, Tel.: +49 5222 791-0, faks. +49 5222 791-236, email: info@essmann.de

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wyznaczonego pracownika do ochrony danych osobowych:Pan Jürgen Recha, interev GmbH, Robert-Koch-Strasse 26, D-30853 Langenhagen, Tel. +49 5 11/89 79 84 10, Email: juergen.recha@interev.de

 

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich użycia
ESSMANN Gebäudetechnik GmbH (Spółka”, „my”, „nasz/a/e”, „nas”) gromadzi i przetwarza dane osobowe dotyczące Was w związku z jej transakcjami handlowymi z Wami. Dokonujemy tego zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi ze stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze powiadomienie wyjaśnia jakiego rodzaju Wasze dane osobowe są gromadzone, cele, dla których są one wykorzystywane, osoby trzecie, którym mogą zostać one ujawnione oraz sposób, w jaki można wykonać swoje prawa dotyczące Waszych danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez nas
Rodzaje danych osobowych dotyczących Was, które gromadzimy i przetwarzamy mogą obejmować:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres, adres emailowy i numer telefonu;
 • informacje, które podane zostały w formularzach zgłoszeniowych
 • informacje nam udostępnione w ramach naszych relacji handlowych
 • dane Waszego rachunku bankowego
 • jeżeli jest to wymagane w celu wykonania umowy, numer VAT

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Dane osobowe mogą być wykorzystane w następujących celach:

 • umożliwienia nam zidentyfikowania Was jako klienta / kontrahenta / potencjalnego partnera biznesowego
 • w celach prowadzenia korespondencji z Wami
 • w celu wdrożenia procedury zgłoszeniowej, aby rozpocząć potencjalne stosunki handlowe
 • w celu rozpoczęcia, zakończenia, wykonania i rozwiązania umowy
 • w celach fakturowania, rachunkowości, obsługi płatności
 • w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń z naszej strony, spełnienia uzasadnionych żądań z Waszej strony, a także w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami, również możliwe, że ze strony władz lub sądów lub przy pomocy sądów.

 

Podstawy prawne, zgodnie z którymi gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej są następujące:

 • Wasza zgoda na mocy Artykułu 6, paragrafu 1 nr 1 a) RODO
 • jest to konieczne ze względu na wykonanie umowy z Wami na mocy Artykułu 6, paragrafu 1 nr 1 b) RODO
 • jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych i urzędowych na mocy Artykułu 6, paragrafu 1 nr 1 c) oraz e) RODO
 • ochrona najważniejszych interesów osoby zainteresowanej (Was) lub innej osoby na mocy Artykułu 6, paragrafu 1 nr 1 d) RODO

 

Jest to konieczne ze względu na ochronę naszych interesów prawnych lub interesów prawnych osób trzecich, którym przekazujemy takie dane osobowe. Na mocy Artykułu 6, paragrafu 1 nr 1 f) RODO nie będziemy przetwarzać danych osobowych w takich celach, jeżeli interesy prawne nasze lub takich osób trzecich są podrzędne względem Waszych własnych interesów, praw oraz wolności. Interesy prawne, dla których przetwarzamy Wasze dane osobowe obejmują:

 • zarządzanie naszą działalnością w sposób odpowiedzialny i ostrożności owy,
 • upoważnienie naszego personelu do komunikowania się ze sobą i z osobami trzecimi,
 • unikanie, badanie i wykrywanie kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw karalnych

 

Odbiorcy danych
Możemy ujawnić Wasze dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w związku z wyżej wymienionymi celami, w tym:

 • wywiadowniom handlowym w celu przeprowadzenia kontroli pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz kontroli tożsamości, a także w celu zastosowania się z obowiązkami prawnymi;
 • osobom trzecim, które zatrudniamy do świadczenia usług na naszą rzecz takich jak usługodawcy IT, doradcy zawodowi, rewidenci oraz usługodawcy zewnętrzni;
 • innym członkom naszej grupy korporacyjnej;
 • właściwym organom i władzom regulacyjnym zgodnie z tym, co jest wymagane prawem;

 

Przechowywanie
Dane osobowe zachowamy jedynie przez okres tak długi, jak jest to konieczne, aby zrealizować cele, w ramach których dane zostały zgromadzone lub, jeżeli ma to zastosowanie, przez okres czasu przewidziany prawem dla przechowywania danych (Par. 238, 257, 261 HGB oraz Par. 147 AO), a po takim okresie dane zostaną usunięte, jeżeli nie wyraziliście zgody na przechowywanie Waszych danych dłużej niż powyższy termin zgodnie z Artykułem 6, Paragrafem 1 S. 1 lit. A RODO, lub jeżeli przechowywanie jest wymagane w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z Waszą umową/stosunkiem handlowym z nami lub Waszym zatrudnieniem.

Przekazywanie danych zagranicę
W związku z powyższym, możemy przekazać dane osobowe poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w tym do jurysdykcji, których Komisja Europejska nie uznaje za zapewniające równoważny poziom ochrony danych osobowych, jak ten zapewniany w Unii Europejskiej. Jeżeli i w stopniu, w jakim tego dokonamy, zapewnimy, aby podjęte zostały odpowiednie środki do spełnienia naszych obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawnych, którym takie transfery danych podlegają, a które mogą obejmować zawieranie umów regulujących transfer i zawierających „standardowe klauzule umowne” zatwierdzone w tym celu przez Komisję Europejską oraz, w odniesieniu do transferu danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zapewniających, że taki transfer podlega porozumieniu Privacy Shield pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Prawa Wam przysługujące
Przysługują Wam następujące prawa:

 • Zgodnie z Artykułem 7, par. 3 RODO prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie(2). W wyniku powyższego, nie będzie nam wolno przetwarzać dalej danych w oparciu o taką zgodę w przyszłości.
 • Zgodnie z Artykułem 15 RODO prawo do uzyskania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności, można wnioskować o uzyskanie informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, informacji o prawie żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez nas, a także informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz w miarę możliwości, istotne informacje o zasadach ich podejmowania;
 • Zgodnie z Artykułem 16 RODO, prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Zgodnie z Artykułem 17 RODO, prawo do żądania od administratora usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane w celu wykonania prawa do wolności słowa oraz swobodnego przepływu informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, z uwagi na interes publiczny lub do egzekucji, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Zgodnie z Artykułem 18 RODO, prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stopniu, w jakim podważa się poprawność danych i przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, jednakże odmawiacie usunięcia danych, a my nie potrzebujemy już ich, ale dane potrzebne są Wam do egzekucji, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśliście skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych na mocy Artykułu 21 RODO.
 • Zgodnie z Artykułem 20 RODO, prawo do otrzymania danych osobowych nam przekazanych w formacie usystematyzowanym, powszechnie stosowanym oraz czytelnym maszynowo lub do zażądania od nas przekazania danych innemu podmiotowi kontrolnemu(1).
 • Zgodnie z Artykułem 77 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym przypadku, można ogólnie złożyć wniosek do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub dla naszej siedziby.

Prawo do odwołania
W przypadku, gdy Wasze dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z Artykułem 6, par. 1 S. lit. F RODO, jesteście uprawnieni do odwołania się przeciwko przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Artykułem 21 RODO pod warunkiem, że istnieją powody ku temu wynikające z Waszych szczególnych okoliczności.

W przypadku chęci do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na  adresinfo@essmann.de

W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adresinfo@essmann.de

Lub o skontaktowanie się z wyznaczonym pracownikiem do ochrony danych osobowych zgodnie z informacjami podanymi poniżej:
Pan Jürgen Recha, interev GmbH, Robert-Koch-Strasse 26, D-30853 LangenhagenTel. +49 5 11/89 79 84 10, Email: juergen.recha@interev.de

Zażalenia
W przypadku zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Wasze informacje lub odnieśliśmy się do Waszych praw, jesteście uprawnieni do złożenia zażalenia właściwemu organowi ds. ochrony danych osobowych:

Przedstawiciel wojewódzki ds. ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu informacji:
North Rhine-Westphalia
P.O. Box 20 04 44
D-40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211/38424-0
Faks.: +49 211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de
1
Prawo przenaszalności danych stosuje się jedynie w przypadku, gdy zgoda lub wykonanie umowy opierają się na podstawie prawnej do przetwarzania.
2 Prawo do cofnięcia zgody ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zgoda opiera się na podstawie prawnej do przetwarzania.


AKTUALNOŚCI -
PREZENTACJE

ESSMANN GROUP